Az értékesítés általános szerződési feltételei

Szállítási feltételek, határidők

Termékeinket a Trans-O-Flex Logistic Group szállitja ki önöknek, megbeszélt határidő alapján.  

FONTOS!
A kiszállítás kizárólag a Megrendelő által megadott házszám kapujáig érvényes. A szállítási költség nem tartalmazza a termék(ek) emeletre, pincébe, udvarra történő be- és kiszállítását továbbá telepítését, összeszerelését.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén az SportWorld Pro Kft kártérítési kötelezettség nem terheli.

Árak

A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, további járulékos költség – a szállítási díjon kívül – nem kerül felszámításra. A megadott árak termékvásárlásra vonatkoznak, és nem tartalmazzák a helyszínen történő szerelést, telepítést.

Áraink naprakészek, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak. Ilyen esetben cégünk ajánlati kötöttsége nem áll fenn. Ügyfélszolgálatunk a hibát telefonon jelzi Önnek, s élhet elállási jogával.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy egyes – készleten nem lévő termékeknél –előleget kérjen.

Akciós árainknál minden esetben feltűntetjük az engedményhez tartozó minimális rendelési mennyiséget a termék leírásánál.

Csomagolás

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

Elállási jog

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben rögzített elállási jogával.
Ön, mint Megrendelő az áru átvételétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
Kérjük a terméket lehetőség szerint eredeti, sértetlen állapotában visszajuttatni címünkre.

2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;

b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;

c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;

d) szükség szerint a szállítás költségéről;

e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

f) az elállás jogáról (4-5. §);

g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;

h) az ajánlati kötöttség idejéről;

i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.

(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;

c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó (pl. egyedi méretben készített védőháló)

Az elállási jog gyakorlása miatt a visszaszállítás költsége Megrendelőt terheli.

A fenti feltételek teljesülése esetén a SportWorld Pro Kft a vételárat a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően 30 napon belül Megrendelő részére visszatéríti.

A visszaküldött, de az ügyfélszolgálattal előzetesen nem egyeztetett csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Szavatosság, reklamáció

A megrendelt termékkel kapcsolatos kifogásait személyesen a Kapcsolat pontban található címen jelentheti be.
A szavatossági igények intézése a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet és 1959. évi IV. törvény alapján történik.

A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

A szavatossági igények érvényesítésére két év áll rendelkezésre.

A vásárlástól számított első hat hónapban jelentkező hiba esetén a kereskedő köteles bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor nem volt benne a termékben, hogy a hiba nem a teljesítéskor is meg lévő körülmények miatt keletkezett. Szükségképpen szakvélemény beszerzésével lehet minden kétséget kizáróan igazolni azt, hogy a meghibásodás nem gyártási hiba eredménye.

Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a kereskedőnek kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie, hanem - a Rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében - a Vevőnek.
Ez esetben a Vevőnek tudnia kell azt, hogy egyrészről a vizsgálat költségeit neki kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza neki, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat - mivel ez esetben az a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül - a kereskedő köteles visszatéríteni.
A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a SortWorld Pro Kft-vel közölni.
Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

Hibás teljesítés esetén a Vevő

a) elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a SportWorld Pro Kft a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést — a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel — megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Bővebb információ a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség oldalán található.

www.nfh.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Az SportWorld Pro Kft. webáruházában megrendelés igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során Ön személyes adatokat fog megadni. (név, cím, stb.) Az SportWorld Pro Kft. tudatában van a személyes adatok fontosságának és védelmének, ezért a ránk bízott adatokat tiszteletben tartjuk, és azokat bizalmasan és körültekintően dolgozzuk fel. Azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem adjuk ki.

Az összes adatfeldolgozási művelet az adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó törvényeknek megfelelően kerül végrehajtásra.

A SportWorld Pro Kft. nem használja fel az Ön személyes adatait arra, hogy Önnek kéretlen leveleket küldjön üzleti ajánlatairól, hirdetéseiről. A SportWorld Pro Kft. nem adja és nem cseréli el az Ön adatait.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön beleegyezését adja, hogy az SportWorld Pro adatait a nyilatkozatban ismertetett módon feldolgozza.

Kapcsolat


Kérdése van?

Keressen minket bátran alábbi elérhetőségeink bármelyikén.


H-9023 Győr Richter János utca 9. +36 20 236 7388