Használati feltételek

Tisztelt viszonteladó!

Köszönjük, hogy ellátogatott oldalunkra. Reméljük, hogy a honlapunk segítséget nyújt az ön cégének a megfelelő termék kiválasztásához, illetve sikeres üzletmenetéhez.

Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassa el az alábbi Üzletszabályzatot.
Kellemes böngészést kívánunk.

SportWorld Pro Kft.

Regisztráció

Az SportWorld Pro Kft oldalán, mindenki szabadon böngészhet, kereshet regisztráció és korlátozás nélkül, amennyiben ön viszonteladó kérem regisztráljon, és a visszajelzés után az oldalon keresztül tájékozódhat az aktuális készletről, szállítási határidőkről, valamint leadhatja rendelését.
A regisztrációs adatlap kitöltése az üzletszabályzat elfogadását jelenti és azt a Vevő magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A regisztráció ingyenes.
A SportWorld Pro Kft. fenntartja a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, ill. töröljön.

Megrendelés menete

1. Regisztráció után jelentkezzen be felhasználónevével és jelszavával.

2. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. Ekkor megjelenik a kosár tartalma, a termék bruttó ára.

3. Amennyiben további terméket szeretne a kosárba helyezni, kattintson a vásárlás folytatására. Ha ki szeretné venni a kosárból a terméket, válassza az eltávolít opciót, majd kattintson a frissítés gombra. Módosíthatja a termék darabszámát is. Ezt a termék melletti + / - opcióval teheti meg, majd kattintson a frissítés gombra.

4. A szállítási információknál ellenőrizze adatait, majd kattintson a tovább gombra.

5. Az elküldött megrendelésről minden esetben 48 órán belül visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre és telefonos ügyfélszolgálatunk jelentkezik Önnél a kiszállítás részleteivel kapcsolatban.
Amennyiben nem kapott visszaigazoló levelet, úgy jelezze az ügyfélszolgálaton.

Tévesen leadott megrendelése, hibás regisztrációja törlését vagy módosítását az ügyfélszolgálattól is kérheti.
(06-96-388-044 e-mail: rendelés@sportworldpro.hu)
Megrendelését iktatjuk, így az a későbbiekben is hozzáférhető.

Felhasználói adatait a bejelentkezés után bármikor módosíthatja.

A regisztráció, a megrendelés és a visszaigazolás magyar nyelven történik, az irányadó jog a magyar. A megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül.

Minimum rendelés nincs.

 

Szállítási feltételek, határidők

Termékeinket a Trans-O-Flex Logistic Group szállitja ki önöknek, megbeszélt határidő alapján.  

FONTOS!
A kiszállítás kizárólag a Megrendelő által megadott házszám kapujáig érvényes. A szállítási költség nem tartalmazza a termék(ek) emeletre, pincébe, udvarra történő be- és kiszállítását továbbá telepítését, összeszerelését.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén az SportWorld Pro Kft kártérítési kötelezettség nem terheli.

Árak

A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, további járulékos költség – a szállítási díjon kívül – nem kerül felszámításra. A megadott árak termékvásárlásra vonatkoznak, és nem tartalmazzák a helyszínen történő szerelést, telepítést.

Áraink naprakészek, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak. Ilyen esetben cégünk ajánlati kötöttsége nem áll fenn. Ügyfélszolgálatunk a hibát telefonon jelzi Önnek, s élhet elállási jogával.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy egyes – készleten nem lévő termékeknél –előleget kérjen.

Akciós árainknál minden esetben feltűntetjük az engedményhez tartozó minimális rendelési mennyiséget a termék leírásánál.

Csomagolás

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

Elállási jog

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben rögzített elállási jogával.
Ön, mint Megrendelő az áru átvételétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
Kérjük a terméket lehetőség szerint eredeti, sértetlen állapotában visszajuttatni címünkre.

2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;

b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;

c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;

d) szükség szerint a szállítás költségéről;

e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

f) az elállás jogáról (4-5. §);

g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;

h) az ajánlati kötöttség idejéről;

i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.

(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;

c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó (pl. egyedi méretben készített védőháló)

Az elállási jog gyakorlása miatt a visszaszállítás költsége Megrendelőt terheli.

A fenti feltételek teljesülése esetén a SportWorld Pro Kft a vételárat a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően 30 napon belül Megrendelő részére visszatéríti.

A visszaküldött, de az ügyfélszolgálattal előzetesen nem egyeztetett csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Szavatosság, reklamáció

A megrendelt termékkel kapcsolatos kifogásait személyesen a Kapcsolat pontban található címen jelentheti be.
A szavatossági igények intézése a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet és 1959. évi IV. törvény alapján történik.

A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

A szavatossági igények érvényesítésére két év áll rendelkezésre.

A vásárlástól számított első hat hónapban jelentkező hiba esetén a kereskedő köteles bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor nem volt benne a termékben, hogy a hiba nem a teljesítéskor is meg lévő körülmények miatt keletkezett. Szükségképpen szakvélemény beszerzésével lehet minden kétséget kizáróan igazolni azt, hogy a meghibásodás nem gyártási hiba eredménye.

Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a kereskedőnek kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie, hanem - a Rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében - a Vevőnek.
Ez esetben a Vevőnek tudnia kell azt, hogy egyrészről a vizsgálat költségeit neki kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza neki, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat - mivel ez esetben az a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül - a kereskedő köteles visszatéríteni.
A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a SortWorld Pro Kft-vel közölni.
Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

Hibás teljesítés esetén a Vevő

a) elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a SportWorld Pro Kft a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést — a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel — megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Bővebb információ a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség oldalán található.

www.nfh.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Az SportWorld Pro Kft. webáruházában megrendelés igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során Ön személyes adatokat fog megadni. (név, cím, stb.) Az SportWorld Pro Kft. tudatában van a személyes adatok fontosságának és védelmének, ezért a ránk bízott adatokat tiszteletben tartjuk, és azokat bizalmasan és körültekintően dolgozzuk fel. Azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem adjuk ki.

Az összes adatfeldolgozási művelet az adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó törvényeknek megfelelően kerül végrehajtásra.

A SportWorld Pro Kft. nem használja fel az Ön személyes adatait arra, hogy Önnek kéretlen leveleket küldjön üzleti ajánlatairól, hirdetéseiről. A SportWorld Pro Kft. nem adja és nem cseréli el az Ön adatait.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön beleegyezését adja, hogy az SportWorld Pro adatait a nyilatkozatban ismertetett módon feldolgozza.

 

Kapcsolat


Kérdése van?

Keressen minket bátran alábbi elérhetőségeink bármelyikén.


H-9023 Győr Richter János utca 9. +36 20 236 7388